Průmyslová zóna II.: Stavební úřad zamítl námitky iniciativy Chebsko za klima, obavy přetrvávají

Tisková zpráva: Cheb, 22. 5. 2020

Změna územního plánu jde do finále. Město sice přislíbilo zpracovat komplexnější studii dopadů plánované průmyslové zóny, ale ta může být hotová až po té, co dojde k prodeji. To by postrádalo smysl. Neexistuje tak záruka, že se bude dostatečně myslet např. na dopravní obslužnost území, lidské zdroje a především na ekologické a klimatické dopady projektu. Např. ve Ždáru nad Sázavou si předsevzali, že jejich nová průmyslová zóna bude "zelená". Vyřešili to manuálem pro investory. 

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu, označované jako Změna č. 19 proběhlo 8. 1. 2020 na chebské radnici. Členové občanské iniciativy Chebsko za klima se shodli, že podají k tomuto návrhu námitku. Námitku za iniciativu podala p. Zdeňka Brožová, a to formou tzv. „zástupce veřejnosti“, který musí být zmocněn min. 200 podpisy občanů. Podpisy byly sesbírány1 , námitka2 byla odevzdána 15. 1. 2020 na stavební úřad. Námitku podala i Římskokatolická farnost Cheb, jelikož v té době vlastnila drobné pozemky v blízkosti plánované výstavby.

Na základě podaných námitek slíbil na lednovém jednání místostarosta Plevný, že bude vypracovaná analýza, která by mohla určité obavy zmiňované v námitkách objasnit.3

Vyhodnocení podané námitky zástupcem veřejnosti bylo na vyžádání obdrženo dne 18. 5. 2020.4 Námitka byla ve všech třech dílčích bodech zamítnuta, stejně tak dopadla i námitka Římskokatolické farnosti Cheb.

Komentář „zástupce veřejnosti“ Zdeňky Brožové k vypořádání námitky: 

"Vlastně jsme s tím počítali. Tušili jsme, že naše požadavky zmíněné v námitce formálně nelze zapracovat do dokumentu Změny č. 19. Přesto jsme tímto způsobem chtěli upozornit na naše obavy spojené s tak obrovským záměrem, které slýcháme i od ostatních občanů. Je zřejmé, že by naše požadavky měly být spíše směrovány přímo k zastupitelům, kteří budou změnu územního plánu schvalovat.
Oceňuji, že vedení města slíbilo studii. Může však nastat situace, že studie bude odborně zpracovaná až po prodeji pozemků. To by pak postrádala smysl. V rámci kupní smlouvy má totiž město prostor pro kladení podmínek, mj. na základě avizované studie. Např. město Ždár nad Sázavou řeší podobnou situaci – 2. etapu své průmyslové zóny již započalo a pro investory připravilo tzv. „manuál“, který jim radí, jaká opatření zavést, aby se zvýšila ekologická hodnota území. Je v něm myšleno např. na zastoupení zeleně vč. staveb, a hospodaření se srážkovými vodami. 5 
I přes negativní vyhodnocení námitky ale určitě nelitujeme, že jsme ji podali a děkujeme všem, kteří se zapojili a podpořili ji!“

Komentář faráře Petra Hrušky k vypořádání námitky farnosti:

"V námitce jsme poukazovali na nedostatečnou lhůtu pro veřejné projednání omezenou vánočními svátky a na malou pozornost věnovanou doporučením dokumentu o udržitelném rozvoji území a malou vážnost jim přikládanou. Chápeme procesní důvody, na základě kterých byly tyto naše námitky zamítnuty, o to víc však spoléháme na vedení města a na zastupitelstvo, že budou do dalších jednání veřejnost včas a široce vtahovat a že budou velmi silným doporučením dokumentu o udržitelném rozvoji území (URÚ) věnovat maximální pozornost a že se jimi budou i prakticky řídit. U takto velkého a do budoucna rozprostřeného projektu se nelze spoléhat jen na dodržování momentálně platné legislativy. Dle mého je třeba hledat způsoby, jak investory, kteří budou v PP II. působit, účinně zavázat k plnění ekologických a klimatologických standardů vyšších, než požaduje naše současná legislativa."

Chebská farnost dne 19.5.2020 podepsala smlouvu o prodeji jejích pozemků městu. Do smlouvy byl v bodě 5. zapracován tzv. „ekologický závazek“, ve kterém se mimo jiné kupující (město Cheb) zavazuje k vypracování komplexní studie.6

Změnu č. 19 územního plánu bude projednávat a hlasovat o ní květnové zastupitelstvo, které zasedá ve Čt 28. 5. 2020 v kulturním centru Svoboda. Každý občan se zde může vyjádřit k projednávaným bodům.7

Kontaktní osoba:

Zdeňka Brožová
Chebsko za klimawww.chebskozaklima.cz
email: info@chebskozaklima.cz
tel.: 775 372 830

Vývoj průmyslové zóny 1 v Chebu
Město Cheb a průmyslové zóny
Průmyslová zóna 2

 

Poznámky z textu:

  1. Více článek Chebské info zde
  2. Námitka zástupce veřejnosti (pdf) - viz přílohy
  3. Více článek Chebské info zde
  4. Vyhodnocení námitky stavebním úřadem (pdf) - viz přílohy
  5. Více článek Ždárský deník zde
  6. Více vyjádření Římskokatolické farnosti Cheb zde
  7. Pozvánka na jednání zastupitelstva vč. podkladů obsahující i celý dokument Změna č. 19 (od str. 252) zde