Prohlášení iniciativy Chebsko za klima pro Zastupitelstvo města Chebu

Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo,

tímto dokumentem bychom rádi představili nově vzniklou občanskou iniciativu Chebsko za klima.

Naše iniciativa vzešla z přednášky o klimatické změně, která se zde v Chebu konala v půlce září. Jsme skupina lidí - občanů a přátel Chebu a dalších obcí na Chebsku, jsme rodiče malých dětí, učitelé, studenti, zároveň jsou i někteří z nás členové hnutí Fridays for Future, Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí), Žít Laudato si´a Českého svazu ochránců přírody.

Důvodem našeho vzniku jsou obavy z vývoje klimatických změn a jejích důsledků. Chceme poukázat na to, že nám jako občanům toto téma není lhostejné a vnímáme ho jako velmi vážné. Znepokojuje nás, že se o této závažné situaci stále málo informuje a přijatá opatření jsou často nedostačující. Dělá nám starosti, v jakém světě budou vyrůstat naše děti. Bolí nás, že kvůli lidské činnosti ze světa mizí živočišné i rostlinné druhy, je znehodnocována půda, vysychá krajina. Za hrozbu považujeme i fakt, že důsledky klimatických změn nejvíce dopadnou na chudé lidi a chudé země a povedou k masové migraci, protože mnohé oblasti světa se stanou neúrodné a neobyvatelné.

Rychlost a rozsah globální klimatické změny je v současnosti zcela bezprecedentní a vysoce ohrožující. Je zcela namístě začít mluvit o klimatické změně jako o klimatické krizi.

Přitom změna klimatu není vůbec nové téma. Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) při OSN tu máme od roku 1988 (tedy 31 let). Kjótský protokol je z roku 1997 (22 let), Pařížská dohoda je v tuto chvíli stará téměř 4 roky.

Dosud jsme ale vůbec nedokázali odpovídajícím způsobem reagovat na získané poznatky a využít čas, který jsme měli k tomu, abychom zmírnili dopady a připravili se na nevyhnutelné změny.

Klimatická krize je způsobená činností člověka, na tom se shoduje 97 % aktivně publikujících vědců zabývajících se touto tematikou. Jde o konsenzus, který nemá obdoby. Naopak se ukazuje, že několik let staré závěry klimatologů jsou až příliš optimistické. Změna postupuje rychleji, než se očekávalo, a její dopady jsou dramatičtější. Přesto se my všichni často i nadále chováme, jako by se nic moc nedělo. Letadlová, lodní i automobilová doprava roste, spotřeba masa ani spalování uhlí neklesá. Zkrátka pokračujeme ve vypouštění CO2 do atmosféry a jeho koncentrace je dokonce rok od roku vyšší. Za dobu existence lidstva na této planetě nikdy nebylo CO2 v atmosféře tolik.

Klimatické změny nejsou jen tající ledovce, hořící pralesy a zesílené hurikány na druhé straně světa. Změny jsou dnes patrné také v České republice, která minulý rok zažila největší oteplení v celé Evropě a 2. největší na světě. Nejpalčivější je problém se suchem, které sice je do určité míry přirozené, ale kvůli narůstající průměrné teplotě se s ním budeme potýkat čím dál častěji a jeho intenzita bude navíc růst.

Z letos vydané zprávy Očekávané klimatické podmínky v ČR, zpracované Ústavem výzkumu globální změny Akademie Věd ČR vyplývá, že do poloviny století vzroste v ČR počet tropických dní 2x a můžeme ročně očekávat až kolem 30 dní s min. teplotou přes 30°C. Z regionů ČR se očekává nejvyšší nárůst teplot v západních, severních a jižních Čechách.

Pozvolných dešťů ubývá, a když začne pršet, jsou to srážky razantní, které zvyšují riziko povodní. Naše krajina nešetrnými zásahy nezvládá zadržovat vodu.

Česká republika je poměrně malá země, ale co se množství emisí CO2 na hlavu týče, jsme o celých 46 % nad evropským průměrem. Nejvíce za poslední roky vzrostly emise z dopravy, zemědělství a odpadů.

Česká republika podepsala a ratifikovala Pařížskou dohodu z roku 2015. Tímto dokumentem se 195 zemí světa shodlo, že je třeba průměrnou teplotu světa udržet výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, ideálně pod 1,5°C. Tento boj aktuálně prohráváme.

I zpráva poměrně konzervativního Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), který zde byl již zmiňován, z října 2018 uvádí, že pro dodržení limitu 1,5 °C je nezbytné snížit globální emise CO2 do roku 2030 o 45 % ve srovnání s rokem 2010, a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Dochází nám čas – proto je třeba začít jednat.

V této kritické chvíli proto nechceme zůstat pasivní. Nechceme být nadále součástí problému, chceme být součástí řešení. Všichni začínáme u sebe – omezujeme ježdění auty, přesouváme dovolené z exotických destinací do místních luhů a hájů, omezujeme pojídání masa, omezujeme spotřebu. Přiznáváme, že nejsme dokonalí, ale i tak vidíme, že řešit problém na úrovni jednotlivce prostě nestačí.

Proto se dnes obracíme na Vás, zastupitele města Chebu, abyste se k naší snaze přidali. Víme, že Cheb celý svět nezachrání, chceme ale, aby odvedl svůj díl práce. A budeme se na tom s Vámi rádi podílet.

Z krátkého setkání s panem starostou víme, že město Cheb nezůstává v této oblasti pasivní a má již jisté představy a plány, které by chtělo realizovat (např. na zářijovém jednání zastupitelstva zmíněná tvorba Adaptační strategie na změny klimatu od institutu Czech Globe při Akademie věd), což oceňujeme a velmi si toho vážíme.

Naše iniciativa má i další konkrétní návrhy opatření a nástrojů na změny klimatu na úrovni města, které bychom Vám rádi předali (viz Příloha). Jako zásadní vnímáme opatření vedoucí ke snižování emisí oxidu uhličitého a lepšímu hospodaření s vodou.

Jsme si vědomi toho, že některá opatření směřující k řešení klimatické krize můžou být u části obyvatel nepopulární. Nabízíme Vám proto svou podporu a pomoc s vysvětlováním jejich nutnosti.

  1. Žádáme Vás, abyste sebe i občany města informovali o klimatické krizi pravdivě a s naléhavostí, kterou si tato situace zaslouží, a to z osvědčených informačních zdrojů. Řada velkých médií dnes tento problém ignoruje nebo zlehčuje. Vnímáme, že lidé o závažnosti situace stále neví, nebo neví, čemu věřit.

    My věříme, že jen dobře informovaní lidé mohou dělat dobrá rozhodnutí, že jen dobře informovaný občan může přijmout i náročnější změny.

    I v této oblasti Vám nabízíme spolupráci. Rádi pomůžeme v šíření osvěty, jsme schopni pozvat odborníky na různá témata, zorganizovat přednášky, besedy a diskuze, doporučit zdroje, napsat článek do tisku, promítat filmy a další.

  2. Následně bychom chtěli apelovat na spolupráci mezi politickými stranami a hnutími. I my v naší iniciativě máme různé názory a preference, jsme voliči různých politických uskupení. Úkol, který před námi je, nás ale zavazuje k tomu, abychom hledali společnou řeč a ta nejlepší řešení bez ohledu na momentální osobní prospěch. Klimatická krize je největší výzvou, které jako lidstvo čelíme.
  3. Závěrem navrhujeme zřízení městské pracovní skupiny pro změny klimatu, která by mohla být složena jednak z odborníků různých dotčených oborů, tak i politiků a veřejnosti.

Tato pracovní skupina by měla navrhnout plán postupu a opatření, který bude dostatečně ambiciózní a v souladu s doporučeními vědců, podle kterých je nezbytné emise skleníkových plynů razantně snížit, a to co nejrychleji. Pracovní skupina by např. mohla být poradním orgánem Rady města a sloužit tak k jejímu kvalitnějšímu rozhodování v nejednoduché problematice klimatické krize.

Věříme, že před tímto problémem nezavřete oči. Věříme, že svou aktivitou půjdete příkladem. Pojďme dát sobě i našim dětem naději na budoucnost, kterou stojí za to žít. Pojďme se společně pokusit být inspirací i pro ostatní města!

Na závěr…

  • Toto Prohlášení včetně Přílohy rozešleme v nejbližších dnech v elektronické podobě všem zastupitelům
  • Rádi bychom Vás pozvali na přednášku o změně klimatu, která se koná příští týden ve St, 27. 11. na 6. ZŠ od 16.30 v přednáškové učebně.
  • Budeme rádi, když nám sdělíte, jak situaci vnímáte Vy a zda jsou pro Vás navrhované body tématem k řešení a diskuzi. Kontaktovat nás můžete na společném emailu (info@chebskozaklima.cz), případně na facebookových stránkách Chebsko za klima.

V Chebu dne 14. 11. 2019

Akční tým Chebsko za klima:

Zdeňka Brožová
Šimon Jelínek
Petr a Pavlína Illkovi
Ivana Čamková
Tereza Císařová
Radka Besedová
Gabriela Licková
Petr Hruška