Změna územního plánu č. 19. - Průmyslová zóna II. SCHVÁLENA

Na květnovém zastupitelstvu konaného 28.5.2020 byla vyjádřena 2 stanoviska k bodu 33: Změně územního plánu č.19, týkající se nové průmyslové zóny II. Video záznam dostupný zde:

👉🎥 http://tv.cheb.cz/

  • Z občanů jsem se k bodu vyjádřila Zdeňka Brožová a Gabriela Licková v čase 00:01:00.
  • Samotný bod 33. se začal projednávat v čase 02:48:25.
  • Změna územního plánu BYLA SCHVÁLENA: 22 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, v čase 03:43:30

Pozitivně vnímám(e) aspoň to, že na naše 3 návrhy reagovalo vedení města kladně a projevilo ochotu je v budoucnu řešit. 

 

Stanovisko přednesené Zdeňkou Brožovou:

"Dobrý den vážení zastupitelé, pane starosto,

jmenuji se Zdeňka Brožová a vystupuji zde jako zástupce iniciativy Chebsko za klima a zároveň zástupce veřejnosti, který podával námitku vůči této změně územního plánu.

Situaci sleduji a myslím si, že by záměr města takového rozsahu, měl být daleko více komunikován s veřejností a zasloužil by si větší pozornost a prezentaci. Představovala bych si, že když se např. dělá veřejné projednání kompletních úprav ulic, nemělo by to minout ani tento projekt průmyslové zóny. A jelikož se jedná o záměr v blízkosti města, který způsobí nezvratný zásah do okolní krajiny, zasloužil by si podle mne veřejné projednán, a to přímo na místě.

V době, kdy Česká Republika čelí problémům se suchem, a vyhlídky nejsou lákavé, ba naopak, mi přijde obzvláště důležité zaměřit se na projekty, které budou tento trend zlepšovat a dát tak najevo zájem se aktivně zapojit do boje proti nedostatku vody způsobené klimatickou změnou. Obce mají několik nástrojů, jak se suchem bojovat – a jedním z nich je právě i územní plán (ÚP).

Když už se město Cheb svým ÚP chce pouštět do tak velkého záboru půdy, chci Vám doporučit, abyste jako zastupitelé města vyslali jasný signál, že Vám záleží i na ekologické stránce projektu, stejně tak jako to udělalo město Ždár nad Sázavou. Toto město již II.etapu své průmyslové zóny staví a dopředu si stanovilo cíl, že průmyslová zóna bude „zelená“.
Myslím si, že i Cheb může jít touto cestou! Můžeme chtít víc, než vyžadují předpisy, což znamená, že můžeme, resp. máme klást podmínky. Vidím v tom i velkou příležitost pro pozitivní prezentaci města!

Zvažte proto následující 3 návrhy:

1) Město stanoví jasné podmínky pro investora, jak se bude v dotčeném území hospodařit s vodou a zelení a jaké bude provedení staveb (vč. barvy fasád a ozelenění budov). Navrhuji řešit např. regulačním plánem, nebo závazným manuálem pro investora (tak jako to vyřešili ve zmiňovaném Ždáru n. Sázavou) či stanovením metodiky formou vyhlášky města Cheb, která by platila pro všechny investory, správce budov a provozovatele v lokalitě průmyslové zóny II. shodně.

2) Město by mělo s investorem dojednat kompenzaci ve smyslu finanční účasti nejen na kulturním dění ve městě, ale např. finanční účastí na krajinných opatření v okolní krajině, s čímž souvisí následující bod.

3) Město Cheb vyčlení určitou procentuální část ze zisku z prodeje pozemků a investuje ji do již zmiňovaných krajinných opatření či dalších ekologických projektů na území města. Zřídí se tedy jakýsi „zelený fond“, ze kterého by se financovaly projekty jak ze strany města, tak veřejnosti. (pro ilustraci Karlovarský kraj letos vyčlenil 5mil. Kč pro program Prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň).

Děkuji za pozornost a vyjádření"

 

Stanovisko přednesené Gabrielou Lickovou

"Vážení a milí zastupitelé, tj. spoluobčané,

Já, nyní jako občan, vám sděluji, že se cítím být zkrácena na svých právech, když se:

a) nekonalo nové veřejné projednání;

b) nebyl vznesen dotaz, zda při změně výškového limitu z 20 m na 40 m není nutné aktualizovat SEA.

Dále vám oznamuji, že jsem podala námitku systémové podjatosti. Starosta i Krajský úřad vyhodnotili mou námitku jako bezpředmětnou. Pokud se tedy (podle starosty a KÚ) nejedná o systémovou podjatost, jedná se (podle mě) o blbost. Čímž nechci nikoho urazit; je nutné si připomenout, že i mistr tesař se utne, což dokládá přístup paní Ocáskové, která na pondělním jednání Komise pro územní plán a strategický rozvoj města sdělila, že 40 m výška bude jen na 1 ha (a proto shledala změnu výšek jako nedůležitou).

A jen tak mimochodem, zeptejte se sami sebe, proč šla Změna č. 19 nejprve do Rady a teprve pak do poradního orgánu. Také vám sděluji, že je jen a jen na vás, zda Změnu č. 19 schválíte. Nemůžete říct, já myslel, že stavební úřad zná stavební zákon a správní řád natolik dobře, že… Nyní berete odpovědnost na svá bedra VY!"

foto zóna

(Pozn.k fotce: aktuální letecký snímek lokality průmyslového parku II. - hnědožluté plocha pole před pískovnou)