Fond spravedlivé transformace - velká příležitost pro Karlovarský kraj

Karlovarský kraj společně s krajem Ústeckým a Moravskoslezským budou jako jediné tři kraje (uhelné regiony) ČR příjemci značných prostředků z Fondu spravedlivé transformace (Just Transition Fund – JTF).

Spravedlivá transformace je poměrně novým pojmem, který nyní značně rezonuje nejen klimatickým hnutím. Vychází z předpokladu, že útlum těžby uhlí je nevyhnutelný a snaží se nalézt cesty, jak uchopit vyřazení fosilních zdrojů jako příležitost k nastartování udržitelného rozvoje. Ten je zajištěn tehdy, jsou-li v souladu tři pilíře: ekonomický, enviromentální a sociální.[1]

JTF je jedním ze tří zdrojů financování mechanismu spravedlivé transformace EU vyplývající z Investičního plánu Zelené dohody pro Evropu. [2] JTF alokuje mezi uhelné regiony částku 17,4 mld. eur a Česká republika by měla být 3. nebo 4. největším příjemcem těchto prostředků za Německem, Rumunskem a případně Polskem. [3]

JTF má 2 složky: „víceletý finanční rámec“ (prostředky pro státy EU v období 2021-2027) a „balíček obnovy“ vzniknuvší v reakci na současnou koronakrizi (prostředky pouze do roku 2023!). V České Republice bude JTF koordinován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a je zatím ještě ve fázi neuzavřeného schvalovacího procesu.

 

Jaké projekty budou/nebudou z JTF podporovány?
ANO:  projekty podporující investice do malých a středních podniků, vzniku nových podniků, výzkumu a inovací, obnovy životního prostředí, ekologické energie, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků, programů pomoci při hledání zaměstnání a aktivního začleňování uchazečů o zaměstnání, jakož i přeměna stávajících uhlíkově náročných zařízení, pokud tyto investice vedou k výraznému snížení emisí a k ochraně pracovních míst.
 

NE: projekty související s investicemi do jaderné energetiky nebo investicemi spojenými se spalováním fosilních paliv (zde se ještě otazníkem zahrnutí i fosilního plynu).[4]

 

Co je to "Územní plán spravedlivé transformace" (ÚPST)?

 • jedná se o dokument, tzv. „jízdní řád“ na následujících 10 let, na jejichž základě bude moci členský stát čerpat prostředky z JTF do konce roku 2030.

 • Měl by být v souladu s Vnitrostátním plánem pro energetiku a klima [5] a cílem dosažení klimatické neutrality členských států nejpozději do roku 2050.

 • Plány by měly být zpracované v prvním čtvrtletí 2021 a budou schvalovány a připomínkovány Evropskou komisí.

 • V ČR bude na jeho zpracování ze strany neziskového sektoru dohlížet Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) [6], Jeho cílem je zajištění kvalitní obsahové stránku dokumentu, stejně tak jako procesního zpracování – zde je kladen důraz zejména na transparentnost a zajištění principů participace.

 • Které investice by měly být dle CDE v ÚPST podporovány a které nikoliv?:

  PODPOŘIT:

  • investice do technologií a infrastruktury vedoucí k čisté energetice (rozvoj obnovitelných zdrojů energie, komunitní energetiky apod.)
  • rozvoj vzdělávacích institucí vč. inovačních aktivit a zvyšování kvalifikace
  • diversifikace ekonomiky, tzn. podpora vzniku nových firem s důrazem na malé a střední podnikání a podniků s vyšší přidanou hodnotou, podnikatelských inkubátorů a start-upů

        NEPODPOŘIT:

  • investice do fosilních paliv
  • investice do dekontaminace či revitalizace, za které je ze zákona zodpovědný podnikatelský subjekt
  • investice do spaloven odpadu a jiných zařízení, které zvyšují produkci skleníkových plynů

         

Výzvy a překážky pro Karlovarský kraj:

Pro náš kraj jsou miliardy z toho fondu velkou příležitostí, jak nastartovat transformaci energetiky a udržitelný rozvoj regionu, Jen je třeba se vyvarovat opakování scénáře kauzy ROP Severozápad, kdy došlo ke skandálu kvůli netransparentnímu přerozdělování evropských dotací. Bohužel to vypadá, že k podobnému scénáři zatím dochází v Ústeckém kraji (blíže viz tisková zpráva ze 14.10. [7] a video [8]).

Karlovarský kraj má velmi špatnou absorbční kapacitu, tedy schopnost čerpání prostředků z fondů EU. Jejím předpokladem je existence kvalitně připravených projektů, pro které se dá sáhnout do šuplíku“. O tom, zda se na projektech již pracuje a jaké projekty jsou připravovány, se zatím v Karlovarském kraji veřejně nemluví. To by se ale mělo v blízké době změnit vzhledem k blížícímu se termínu dokončení ÚPST.

Kraj také trpí absencí vysoké školy, špatnou vzdělanostní strukturou a inovační kapacitou, což by se správnými projekty dalo konečně změnit. Další výzvou bude zajištění dostatečné participace a funkčního dialogu všech stakeholderů, nejen tedy velkých zájmových skupin, ale i starostů místních obcí, veřejnosti (s důrazem na zaměstnance končících společností) a neziskových organizací.

Je škoda, že ČR přistoupila k jejich zpracování se značným zpožděním vzhledem k jiným státům. Např. Slovensko má ÚPST již hotový, schválen byl v loňském roce vládou. V uhelném regionu Horní Nitra na Slovensku na ÚPST pracovali v roce 2018, do jeho zpracování se přihlásilo 60 osob z řad veřejnosti, které byly rozděleny do čtyř pracovních skupin.[9]

 

Autor: Zdeňka Brožová

zakladač
foto: Smolnická výsypka se zakladačem (v současnosti se již na místě nenachází)

 

Zdroje a poznámky:

 1. Seminář: „Spravedlivá transformace energetiky“ pořádaný Centrem pro dopravu a energetiku: https://www.facebook.com/centrumDE/videos/996563080859814
 2. Financování ekologické transformace: investiční plán Zelené dohody pro Evropu a mechanismus pro spravedlivou transformaci: https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism

 3. Zde je ještě v jednání, zda jedním z kritérií alokace nebude i přijetí závazku uhlíkové neutrality, ke které se ještě Polsko nezavázalo, což by ho odsunulo na 4.místo za ČR.

 4. Finanční zdroje pro spravedlivou transformaci: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_cs

 5. Centrum pro dopravu a energetiku: https://www.cde-org.cz/cs/

 6. Vnitrostátní plán pro ČR v oblasti energetiky a klimatu: https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/

 7. Tisková zpráva k jednání vlády: Peníze na spravedlivou transformaci se dělí nespravedlivě: https://www.premyslrabas.cz/tz-k-jednani-vlady-penize-na-spravedlivou-transformaci-se-deli-nespravedlive/?fbclid=IwAR27dtrRzGWNLTNekbv9u48i_GyTGbiAs4Ljtz8iUDZuprMUbY4dWM90bws

 8. Video: Pozor na druhý ROP Severozápad: https://www.youtube.com/watch?v=DjkEpSXD1ws&feature=youtu.be&ab_channel=Ond%C5%99ejG.Brzobohat%C3%BD

 9. Seminář: „Spravedlivá transformace v uhelném srdci Evropy“ platformy re-set a nadace Rosy Luxemburgové: https://www.facebook.com/events/774696706413115/

 

Další užitečné odkazy a informace: